Regulamin

Centrum Efektywnej Nauki Native

Regulamin Centrum

  1. Wstęp
  1. 1.1. Centrum jest zarejestrowane w Urzędzie Miasta Ciechocinek pod pełną nazwą: Centrum Efektywnej Nauki Native.1.2. Centrum prowadzi kursy językowe oraz szkolenia w zakresie rozwijania zdolności intelektualnych.1.3. Metodą dominującą w nauczaniu języka angielskiego jest Direct English (od poziomu najniższego aż do poziomu CAE). Także pozostałe języki są nauczane metodami bezpośrednimi, tzn. skoncentrowanymi na mówienie.1.4. Metoda używana w Centrum zakłada rotację lektorów, co nie zakłada jednak zmian warunków umowy.1.5. Słuchaczami mogą być osoby od 6 roku życia, bez limitu wieku górnego.1.6. Osobom, które mają pewną znajomość języka, oferujemy test określający poziom tej znajomości, celem zasugerowania odpowiedniej grupy. 1.7. Słuchacze uczą się w grupach maksymalnie 8 osobowych, aż do zajęć indywidualnych. W sytuacji, gdy liczba osób w grupie spadnie poniżej deklarowanej, grupa może być rozwiązana a pozostałym słuchaczom proponuje się inną grupę o podobnym poziomie zaawansowania lub dokonuje zwrotu opłaty za opłacone a niewykorzystane lekcje; lub też proponuje się podniesienie opłaty w mniejszej grupie według cennika.1.8. Szkoła jest czynna przez cały rok i na kurs można zapisać się w jakimkolwiek okresie, o ile będą grupy na podobnym poziomie jak poziom zainteresowanego.
  2. Lekcje próbne2.1. Słuchacze mają możliwość skorzystania z lekcji próbnych stanowiących zajęcia jednego tygodnia2.2. Lekcje próbne są bezpłatne tylko w wypadku, gdy Słuchacz nie zapisze się na zajęcia
  3.   Nieobecności3.1. Słuchacz ponosi pełną odpłatność w przypadku nieobecności. Jeśli z poważnych względów nie może uczestniczyć w kilku zajęciach, ponosi nadal koszty w bieżącym miesiącu. Może w takiej sytuacji zawiesić kurs według zasad zawartych w punkcie 7: zawieszenie kursu.  3.2. W przypadku grup zajęcia mogą być odwołane, gdy cała grupa jednogłośnie wyrazi chęć odwołania zajęć.3.3. W przypadku spóźnienia wykładowcy na zajęcia przekraczające 15 minut, jednostka lekcyjna odbędzie się na koszt Centrum.
  4. Zmiana grupy4.1. Słuchacz ma prawo złożyć prośbę o przeniesienie do innej grupy gdy uważa, że mógłby uczyć się szybciej, lub gdy nie nadąża za grupą. Przeniesienie może mieć miejsce tylko po konsultacji z Kierownictwem Centrum. 4.2. W przypadku zmiany grupy na prośbę Słuchacza, nie uzyska on zwrotu opłaty za lekcje, na których powtarza przerobiony materiał.
  5. Zajęcia5.1. Słuchacz jest zobowiązany do słuchania poleceń lektora odnoszących się do formy zajęć lekcyjnych.5.2. Słuchacz akceptuje możliwość przeprowadzania powtórek całości materiału, jeżeli Dyrekcja uzna to za konieczne.5.3. Słuchacz jest zobowiązany do uczestniczenia w egzaminach sprawdzających opanowanie materiału, mających miejsce w czasie regularnych zajęć.5.4. Słuchacz ma prawo do nagrywania przeprowadzanych zajęć po uprzednim uzgodnieniu z lektorem.5.5. Dla przeprowadzania zajęć w sposób płynny i efektywny Słuchacze są zobowiązani do zakupu podręczników j. angielskiego metody Direct English. Przypominamy, iż kserowanie podręczników jest czynnością nielegalną.5.6. Zajęcia Indywidualne. Kursant korzystający z lekcji indywidualnych ma prawo odwołać zajęcia do godziny 20.00 dzień przed zaplanowanymi zajęciami. W przypadku odwołania tego samego dnia ponosi koszty, tak jakby zajęcia odbyły się.
  6. Odpłatność6.1. Opłaty za kurs po wykorzystaniu lekcji próbnych są uiszczane według obowiązującego cennika.6.2. Terminy płatności:+ pierwsza wpłata za kurs: po wykorzystaniu lekcji próbnych.+ kolejne płatności: pierwszy tydzień miesiąca za który dokonywana jest opłata.6.3. W przypadku nieterminowego opłacania, Centrum nie gwarantuje kontynuacji kursu.6.4. Słuchacz może dokonywać wpłaty gotówką w sekretariacie lub przelewem. Przy wpłacie gotówkowej Centrum, na życzenie Słuchacza, wydaje dowód wpłaty. 6.5. W przypadku rezygnacji z kursu w połowie miesiąca Słuchacz opłaca bieżący miesiąc do końca.
  7. Zawieszenie kursu7.1. W przypadku gdy Słuchacz musi przerwać kurs, z jakiegokolwiek względu (np. ze względów zdrowotnych, wyjazd służbowy etc.) może go zawiesić na okres do 6 miesięcy, uprzedzając Dyrektora centrum o takim zamiarze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc zawieszenia kursu.7.2. Po wznowieniu nauki Słuchacz będzie przydzielony do grupy odpowiadającej jego poziomowi. Centrum nie gwarantuje Słuchaczowi powrotu do tej samej grupy, z którą się uczył przed zawieszeniem kursu.
  8. Zakończenie8.1. Fakt opłacenia kursu jest znakiem akceptacji regulaminu.8.2. Wszelkie zmiany do regulaminu mogą być wprowadzone z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
  9. RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie korzystania z usług kształcenia. Odbiorcami danych osobowych kursanta będą osoby upoważnione przez Administrację Centrum. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby, do której dane osobowe należą (art. 6 ust. 1 lit RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dobrowolnym momencie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.